تبلیغات
گنجه - چهار اصل

از عالمی پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟

 گفت : چهار اصل

۱- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم.

۲- دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم.

۳- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم.

۴- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم.