تبلیغات
گنجه - ماست ودروازه!

گنجشک رفیق کرگدن شد        آفتابه سوار بر لگن شد

قورباغه پسرعموی فیل است   این ریش، برادر سبیل است

گرگ آمدو راه گربه طی کرد 
مار آمد و هی دلی دلی کرد


انگور گرچه هسته دارد             البته (( هونگ  )) دسته دارد

به به زهوای خوب اهواز          هر روز اداره ام بود باز

گفتار بدون معنی این است         کاهو بغل سکنجبین است

اشعار چرند ور پریده               پشت فلک از غمش خمیده

دروازه و ماست را ببندند         ترسم که به شعر من بخندند
محمد حسن محمدیبرچسب ها : فیل/ماست/اهواز/انگور ،