تبلیغات
گنجه - زندگی

شخصی از بهلول پرسید:

                                                                       

می توانی بگویی زندگی آدمیان مانند چیست ؟


بهلول جواب داد: زندگی مردم مانند نردبان دو طرفه است


 كه از یك طرفش سن آنها بالا می رود و از طرف دیگر زندگی آنها پائین می آید .