تبلیغات
گنجه - انسان وگر ک

گفته می‌شد: « هر كه با ما نیست با ما دشمن است!»


گفتم: آری، این سخن فرموده ی اهریمن است!


اهل معنا، اهل دل، با دشمنان هم دوستند،


ای شما، با خلق دشمن! قلب تان از آهن است؟!

  فریدون مشیری
برچسب ها : فریدون مشیری/ انسان وگرگ/گنجینه های ادب فارسی ،