تبلیغات
گنجه - گذرعمر

 عکس   یک عکس متحرک جالب و جدید

حرکات  پاندل ساعت یعنی گذر عمر پس دریاب که عمرت چگونه می گذرد؟

۲۴ ساعت شبانه روز را به ۳ قسمت مساوی تقسیم کنید. ۸ ساعت خواب، ۸ساعت کار،

۸ساعت بی کار این ۸ساعت بیکاری را با برنامه ریزی مطلوب و مشروع پُر کنید.
برچسب ها : پاندل ساعت/ گذرعمر/بیکاری/ ،