تبلیغات
گنجه - یعنی


عشق یعنی اشک توبه در قنوت

 خواندنش با نام غفار الذنوب

عشق یعنی چشمها هم در رکوع

 شرمگین از نام ستار العیوب

عشق یعنی سر سجود و دل سجود

ذکر یارب یارب از عمق وجود