تبلیغات
گنجه - گل وپروانه


عکس گل و پروانهمن اهل زمینم
خوب می دانم
که گل درعقد زنبور است
ولی سودای بلبل دارد    و پروانه را هم دوست میدارد
مهرنوش