تبلیغات
گنجه - مادر

تقدیم به تمام مادران دنیا
روزت مبارک
ای نمونه ی تنها،که تویی فقط
ای سنگ صبوربربال فرشتگان
به پشتت کوله باری سخت
به تنهایی کشانی تو
صبوری تاچه حد ای زن؟
که داند قدرمهرتو؟
اگرتاب آوَرد یکدم
به قدرقطره ی اشکت
نمی فهمد نمی فهمد
ته قلبت چه غوغاییست
غذای روح وجسم تو
زمزمه ی دعایت است
بمان مادر بمان مادر
که بی تو زندگی خالیست
خنده پوشالیست
هیچ گلی بوی دستهای تونیست
بوی دستهای توعالیست


Mother and child