تبلیغات
گنجه - خواب

خواب ترنم جدائی روح از بدن
آنگاه که از لبا س خسته ی خویش رها می شود
آنرا به گوشه ای می اندازد
وآرام می رود
شاید این سکوت دائمی باشدبرچسب ها : خواب / روح / لباس کهنه/ ترنم ،