تبلیغات
گنجه - قاصدک

آی قاصدک تدبیر کن برسر راه چه کسی می نشینی
آی قاصدک راه تو دور است و راه بی راهه زیاد دارد
اگر سر راهت به بن بست بی کسی رسیدی گریه نکن
پرپرنشو که باز هم تکه هایت به پرواز درخواهند آمد
و به دنبال سرنوشت خبر خواهند داد
کسی که قدرتورا دانست دست به سویت دراز خواهد کرد
وصورتش تو را نوازش خواهد کرد
پس ناامیدنباش به راهت ادامه بده وتدبیرکن
تا مشتاق رسیدنت را بیابی و آرام گیری