تبلیغات
گنجه - کودکی

کودکی ها تمام شد
کودک درونم همبازی اش را گم کرد...
و دیگر از بستنی لذت نمیبرد...
دیگر با دیدن بادبادکها ذوق زده نمیشود...
کودک درونم بیهوش کف پناهگاه
پشت دنده های سینه هام افتاده است...

...

کودک درونم هر شب بلند بلند گریه میکند

و صدایش در کوهِ افکارم میچرخد

   از کتاب نتهای خارج: فرامرز فرحمهر


...برچسب ها : فرامرزفرحمهر/ کودک درون/کتاب تنهای خارج/ ،