تبلیغات
گنجه - کمی تفکر

وقتی پرنده ای زنده است ..........مورچه ها را میخورد.
وقتی می میرد.... مورچه ها او را میخورند!

زمانه وشرایط درهرموقعی میتواند تغییر کند..
در زندگی هیچ کسی را تحقیر یا آزار نکنید.

شاید امروز قدرتمند باشیداما یادتان باشد، زمان از شما قدرتمند تر است!!
یک درخت میلیون ها چوب کبریت را میسازد...

اماوقتی زمانش برسد... فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیون ها درخت کافیست..
پس خوب باشید وخوبی کنید.برچسب ها : تفکر/مورچه/ درخت/کبریت/پرنده ،