تبلیغات
گنجه - طنز

بیمار: آقای دکتر ، پایم باد آورده .

پزشک : هیچ ناراحت نباشید ، باد آورده را باد می برد!
برچسب ها : دکتر/ بیمار/ بادآورده/ پا/پزشک ،