تبلیغات
گنجه - شوخی

شخصی زورگودرخیابان سیلی محکمی به بینوایی زد.

 بینوا پرسید: شوخی بود یا جدی ؟

زورگو گفت : جدی بود.

 بینوا گفت : خدارا شکر که جدی زدی ، چون من با کسی شوخی ندارم.