تبلیغات
گنجه - صلوات

برای شادی روح تمام  پدران ازدست رفته بخصوص پدر من که تازه ازدنیا رفته صلوات بفرستید.

ممنون