تبلیغات
گنجه - پول دار شدن

پولدار شدن ، رابطه مستقیم با پدر داره

 یا باید پدرت در اومده باشه

یا باید پدر بقیه رو در آورده باشی

یا باید پدرت پولدار باشه

یا باید پدر زنت پولدار باشه