تبلیغات
گنجه - میخواستم شمع باشم تا آخرعمر برات بسوزم ولی ادیسون برق اختراع کرد