تبلیغات
گنجه - خدایا

هرگاه در اوج قدرت بودی به حباب فکر کن        خدایا من اگر بد کنم تورا بنده دیگر بسیار

است تو اگر با من مدارانکنی مرا خدایی دیگرکجاست؟؟؟؟