تبلیغات
گنجه - ایستگاه آخر

زندگی چیست؟ زندگی اتوبوس شلوغیه که جا برای نشستن نیست وقتی صندلی پیدا میکنی که دیگه راننده داره داد می زنه ایستگاه آخره !