تبلیغات
گنجه - امرارمعاش

سعید به دوستش محسن : برادرت که به خارج رفته ، از چه راهی امرار

معاش می کند؟

 محسن : ازراه نویسندگی .

سعید : چه می نویسد؟

محسن : هرماه به پدرم نامه می نویسد تا برایش پول بفرستد..